Akhlaq-e-Mustafa
Duration:00:01:51

    
Jinnat Ka Janwar Ki Shakal Main Ana
Duration:00:08:51

    
Jhoot Se Bacho
Duration:00:02:36

    
Jawab Dijye
Duration:00:04:30

    
Jawab Dijye
Duration:00:04:24

    
Jawab Dijye
Duration:00:06:42

    
Jawab Dijye
Duration:00:07:24

    
Jawab Dijye
Duration:00:16:51

    
Jawab Dijye
Duration:00:05:38

    
Jawab Dijye
Duration:00:05:52

    
Janwar Ki Ghaibi Madad
Duration:00:04:28

    
Janwar Ka Tamasha Deikhna Kaisa?
Duration:00:00:23