Kia Dua Say Taqder Badal Sakti Hai ?
Duration:00:03:56

    
Das Din Tak Bulaon Say Hifazat
Duration:00:00:50

    
Mukhtalif Afrad Ki Ayadat -6-6-2021
Duration:00:01:22

    
Mukhtalif Afrad Ki Ayadat -12-6-2021
Duration:00:01:22

    
Mukhtalif Afrad Ki Ayadat -11-6-2021
Duration:00:01:03

    
Mukhtalif Afrad Ki Ayadat -10-6-2021
Duration:00:01:17