Book Description

బేటియో( ఔర్‌ బేటీ పైదా హోనే పర్‌ ఔరతో( పర్‌ జుల్మ్‌ కే రిఖ్ఖత్‌ అంగేజ్‌ వాఖిఆత్‌ బేటీ పర్‌ షఫ్‌ఖత్‌ ఔర్‌ రహమో( కరమ్‌ కే ఫజాఇల్‌,బే ఔలాదీ ఔర్‌ ఔలాదే నరీనా కే ఇలాజ్‌ కా ముష్తమిల్‌ ఏక్‌ అహమ్‌ రిసాలా.

Zinda Beti Kuwain Main Phenk Di

Languages

Author

Publisher

Pages