Book Description

ముసల్మాన్ పర్ జుల్మ్ కా అంజాం, ఈజా దేనా, డరానా, ఘూర్నా, కిసీ కీ హసీ ఉఢానా, ఖుద్ కో కిసీ కా గులామ్ కేహ్నా, యెహ్ సబ్ బాతే( జాన్ నే కే లిఏ పఢియే ఇస్ రిసాలే కో.

Zulm Ka Anjam

Languages

Author

Publisher

Pages