Hikayat - Dunya Aik Qaid Khana
Duration:00:03:39

    
Hikayat - Sonay Ki Eeent
Duration:00:01:44

    
Hikayat - Jannati Kamra
Duration:00:01:20

    
Hikayat - Meethay Bol Ka Kamal
Duration:00:03:57

    
Hikayat - Dhal Jaye Gi Yeh Jawani
Duration:00:02:20

    
Hikayat - Muaf Karnay Ka Inaam
Duration:00:02:16

    
Hikayat - Janwar Par Zulm Ki Saza
Duration:00:04:01

    
Hikayat - Ilm Deen Ki Talash
Duration:00:01:39

    
Hikayat - Gussay Ki Tabahkariyan
Duration:00:02:33

    
Hikayat - Nadan Kisan
Duration:00:02:45